Privacyverklaring NWS

Nieuwpoortse Wapensportkring vzw Privacyverklaring

 

 

1.     Algemeen

 

Nieuwpoortse Wapensportkring vzw (verder NWS vzw genoemd) hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. NWS vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679). 

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren

 

Als NWS vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Nieuwpoortse Wapensportkring vzw

Secretaris: Johan Wackenier

E –mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

GSM: 0477 99 30 75 (na 18u00)

 

 

 

 

 

 

2.     Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?

 

Je persoonsgegevens worden door NWS vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
  • Het deelnemen aan competities en tornooien (Vlaamse Schietsportkoepel, andere clubs
  • oSportieve administratie (gerechtvaardigd belang)
   • Het bekomen van subsidiëring en erkenning door de overheid (wettelijke verplichting)
   • Aansluiting Vlaamse schietsportkoepel

3.     Welke gegevens verwerken we?

 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam
 • Privé-contactgegevens : telefoonnummer, e-mail, adres
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : rijksregisternummer ; uittreksel uit het strafregister
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Bankrekening gegevens

 

 

4.     Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers

 

De gegevens die je aan NWS vzw geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

Het opmaken/beheren van de sportschutterslicenties (Vlaamse schietsportkoepel)

 

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben (via contract of aangepaste gebruiksvoorwaarden).

 

We maken met deze partijen ook de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

 

5.     Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers

 

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

-          Subsidiërende overheden

-          De sportfederatie, zijnde Vlaamse schietsportkoepel…

 

Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

 

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

Wij verstrekken geen gegevens aan derden gevestigd buiten de EU.

 

6.     Minderjarigen

 

NWS vzw verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 

7.     Bewaartermijn

 

NWS vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

 

 

8.     Beveiliging van de gegevens

 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens NWS vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;

 

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren

 

9.     Je rechten omtrent je gegevens

 

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

 

Je hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.

 

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

 

Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

 

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

 

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag.

 

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren).

 

10.   Klachten

 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

 

11.   Wijzigingen aan onze privacyverklaring

 

NWS vzw kan haar privacyverklaring steeds aanpassen.

De laatste wijziging gebeurde op 29 juli 2018.

 

 

Nieuwpoortse Wapensportkring vzw 08-244

 

Maatschappelijke zetel:

Oostendestraat 17

8620 Nieuwpoort

 

 

                                                     Vlaamse Sportfederatie vzw – Dynamo Project

dynamoproject logoZuiderlaan 13 – 9000 Gent

 

T+32 9 243 12 94

 

                                                      Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   www.dynamoproject.beSport Vlaanderen Logo

Waar te vinden ?

De nieuwe schietstand kan je vinden in:

SLUIZEN 1

8620 Nieuwpoort

 

058 24 33 40

 

Openingstijden:

  • Elke woensdagavond vanaf 19:00u - 22:00u
  • De vrijdagavonden vanaf 19:00u - 22:00u volgens kalender.
  • zondagvoormidagen vanaf 09:00u - 11:45u volgens kalender.

 

 

Opgelet dit is geen GPS-adres!

StratenPlan NWS

Volgens het nieuwe verkeersplan is dit nu een eenrichtingsstraat.

Rij voorbij het Koning Albert I Monument richting Lombardsijde.

Sla rechts af en volg de weg rond het sluizencomplex.

De ingang bevindt zich rechts net naast de bunker.

 

Er zijn parkeermogelijkheden op de terreinen van de Lijn of langs de "Boterdijk".

In de straat bij de ingang mag er NIET geparkeerd worden, WEL stationeren om personen en/of materiaal te lossen!

Zie plan:

 

StratenPlan NWS Sat

 

 

 

opslag en vervoer wapens

Nieuw uitvoeringsbesluit opslag vergunningsplichtige vuurwapens door particulieren
In het Belgisch Staatsblad van 24 april 2009 is een nieuw uitvoeringsbesluit verschenen waarin de veiligheidsvoorwaarden worden vastgelegd voor het opslaan, het in bewaring geven en het verzamelen van vuurwapens en munitie zijn onderworpen.

De nieuwe regels voor vervoer, tentoonstellen en een aantal algemene veiligheidsmaatregelen treden in werking op 25 april 2009.

HOOFDSTUK 3. - Veiligheidsvoorwaarden bij het voorhanden hebben en tentoonstellen op de verblijfplaats, en het vervoeren van vergunningsplichtige wapens of munitie ervoor door particulieren
hoofdstuk III, bestaande uit de artikelen 10 tot en met 15 ingevoegd door art. 8 KB 14.IV.2009

Art. 10. Dit hoofdstuk is van toepassing op particulieren. Zij moeten de in dit hoofdstuk bepaalde veiligheidsmaatregelen nemen voor de erin bedoelde activiteiten met vergunningsplichtige wapens.
In afwijking van het eerste lid, mogen ook andere veiligheidsmaatregelen worden genomen die als gelijkwaardig worden beschouwd. De gelijkwaardigheid van deze veiligheidsmaatregelen wordt bij controle door de in artikel 7 van dit besluit bedoelde bevoegde personen beoordeeld.
(Art. 7. Onverminderd artikel [29] van de wapenwet, wijst de gouverneur voor zijn provincie de diensten aan, belast met de controle op de naleving van de door dit besluit opgelegde veiligheidsmaatregelen. Jaarlijks wordt hiervan een lijst bekendgemaakt in het Provinciaal Bestuursmemoriaal. (art. 11 KB 29.XII.2006)
Deze controles worden kosteloos uitgevoerd op vraag van de Minister van Justitie of van de gouverneur.
Na de eerste controle wordt er om de drie jaar een controle uitgevoerd.
Indien de in het eerste lid bedoelde diensten vaststellen dat de vereiste veiligheidsmaatregelen niet zijn genomen, lichten zij de gouverneur hierover in. Deze maant de betrokkene aan de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen binnen een redelijke termijn die hij bepaalt, maar die niet langer mag zijn dan vier maanden. Bij het verstrijken van deze termijn wordt een nieuwe controle uitgevoerd.
Wanneer de gouverneur op basis van deze nieuwe controle vaststelt dat de door dit besluit voorgeschreven veiligheidsmaatregelen niet genomen zijn, schorst hij de erkenning […], of trekt hij ze in overeenkomstig de bepalingen van de wapenwet. (opgeheven door art. 11 KB 29.XII.2006)) 
De in het voorgaande lid bedoelde beoordeling kan tevens vooraf geschieden op basis van technische documentatie die de gelijkwaardigheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen aantoont.

Art. 11. 
§ 1. Vergunningsplichtige wapens en de munitie ervoor worden op de verblijfplaats bewaard met inachtneming van de in § 2 bedoelde algemene veiligheidsmaatregelen. Daarnaast worden in functie van het aantal op de verblijfplaats bewaarde wapens de in § 3 tot § 5 bedoelde veiligheidsmaatregelen nageleefd. De particulier die bijkomende wapens verwerft zodat hij in een hogere klasse terechtkomt, neemt de veiligheidsmaatregelen van die hogere klasse voor alle wapens en munitie die hij bewaart.

§ 2. De volgende veiligheidsmaatregelen worden altijd genomen :
1° de wapens zijn ongeladen;
2° de wapens en de munitie worden steeds buiten het bereik van kinderen bewaard;
3° de wapens en de munitie zijn niet ogenblikkelijk samen toegankelijk;
4° de wapens en de munitie worden bewaard op een plaats die geen uiterlijk kenteken draagt dat er zich een wapen of munitie bevindt;
5° het is verboden langer dan noodzakelijk werktuigen die een inbraak kunnen vergemakkelijken achter te laten in de nabijheid van de plaatsen waar wapens worden bewaard.
Het 1° is niet van toepassing op de wapens die werden vergund krachtens artikel 11, § 3, 9°, d), van de Wapenwet.
(9° een wettige reden opgeven voor de verwerving [en het voorhanden hebben] van het betrokken wapen en de munitie. 
Het type wapen moet overeenstemmen met de reden waarvoor het gevraagd wordt. Deze wettige redenen zijn, onder de door de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit te bepalen voorwaarden :
a) de jacht en faunabeheersactiviteiten;
b) het sportief en recreatief schieten;
c) [de uitoefening van een activiteit die bijzondere risico’s inhoudt of het voorhanden hebben van een vuurwapen noodzakelijk maakt];
d) de persoonlijke verdediging van personen die een objectief en groot risico lopen en die aantonen dat het voorhanden hebben van een vuurwapen dit groot risico in grote mate beperkt en hen kan beschermen;
e) de intentie een verzameling historische wapens op te bouwen;
f) de deelname aan historische, folkloristische, culturele of wetenschappelijke activiteiten.
[Zijn evenwel onontvankelijk, de aanvragen ingediend door personen die niet voldoen aan de voorwaarden van 1° tot 4°, 6° en 8°, evenals zij die geen wettige reden opgeven zoals voorzien in de bepaling onder 9°)

§ 3. Particulieren die één tot en met vijf vergunningsplichtige wapens opslaan, nemen minstens één van de volgende veiligheidsmaatregelen :
1° het aanbrengen van een veiligheidsslot;
2° het wegnemen en apart bewaren van een voor de werking van het wapen essentieel onderdeel;
3° het bevestigen van het wapen met een ketting aan een vast punt.

§ 4. Particulieren die zes tot en met tien vergunningsplichtige wapens opslaan, bewaren die in een slotvaste en in een stevig materiaal gemaakte wapenkast, die niet gemakkelijk kan worden opengebroken en die geen uiterlijk kenteken draagt dat ze een wapen of munitie bevat.

§ 5. Particulieren die elf tot en met dertig vergunningsplichtige wapens opslaan, bewaren die in een daarvoor ontworpen wapenkluis, gesloten met een mechanisme dat niet kan worden geopend dan met behulp van een elektronische, magnetische of mechanische sleutel, een alfabetische of numerieke combinatie of een biometrische herkenning. De wapenkluis en de munitie bevinden zich in een ruimte waarvan alle toegangen en ramen behoorlijk afgesloten zijn. De sleutels van de wapenkluis en die van de ruimte waarin de wapenkluis en de munitie zich bevinden, worden niet op de sloten gelaten en bevinden zich steeds op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen en derden, waartoe alleen de eigenaar gemakkelijk toegang heeft.

§ 6. De bepalingen van § 3 tot en met § 5 zijn niet van toepassing op de particulier die voldoet aan de veiligheidsmaatregelen bedoeld in artikel 4 van dit besluit.
(Art. 4. [De erkende personen en de particulieren] die de activiteiten bedoeld in artikel 2 
((Art. 2. Dit [hoofdstuk] is van toepassing op :
1° de activiteiten [van wapenhandelaars]; (art. 11 KB 29.XII.2006; art. 5 KB 14.IV.2009) 
2° privé-verzamelingen van wapens bedoeld in [artikel 6, § 1] (art. 11 KB 29.XII.2006) van de wapenwet, met uitsluiting van de musea […] (opgeheven door art. 11 KB 29.XII.2006)
3° opslagplaatsen van vuurwapens of munitie […] (opgeheven door art. 11 KB 29.XII.2006), onverminderd de toepassing van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen, en met uitsluiting van de wapenkamers [van bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten]. (art. 11 KB 29.XII.2006)) 
uitoefenen, zijn gehouden de veiligheidsmaatregelen opgesomd in de bijlage bij dit besluit te nemen, overeenkomstig de klasse waartoe hun activiteit behoort.
Wanneer de uitgeoefende activiteiten, weliswaar binnen het kader van de erkenning […] (opgeheven door art. 11 KB 29.XII.2006), de klasse te buiten gaan waarin ze waren gerangschikt op het ogenblik van de laatste controle bedoeld in de artikelen 7 en [9], zijn de personen die ze uitoefenen gehouden de overeenkomstige veiligheidsmaatregelen te nemen en om een nieuwe controle te verzoeken zoals bedoeld in artikel 7 van dit besluit. 
In afwijking van het eerste lid, mogen ook andere veiligheidsmaatregelen worden genomen die als gelijkwaardig worden beschouwd. De gelijkwaardigheid van deze veiligheidsmaatregelen wordt bij controle door de in artikel 7 van dit besluit bedoelde bevoegde personen beoordeeld.
De in het voorgaande lid bedoelde beoordeling kan tevens vooraf geschieden op basis van technische documentatie die de gelijkwaardigheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen aantoont.
eerste en tweede lid gewijzigd door art. 6 KB 14.IV.2009, derde en vierde lid ingevoegd door art. 6 KB 14.IV.2009)

§ 7. De bepalingen van § 3 tot en met § 5 zijn niet van toepassing op de particulier die zijn wapens bewaart in een lokaal of in lokalen waarvan de toegangen voldoen aan de normen bedoeld in artikel 4 van dit besluit.

Art. 12. In afwijking van artikel 11, mag een particulier op zijn verblijfplaats lange vergunningsplichtige wapens toegestaan voor de jacht tentoonstellen. De volgende voorwaarden moeten worden nageleefd :
1° de wapens zijn ongeladen;
2° ze zijn onbruikbaar gemaakt door een veiligheidsslot of door het wegnemen van een voor de werking essentieel onderdeel;
3° ze zijn stevig vastgemaakt aan het slotvaste etalagemeubel waarin ze zijn tentoongesteld, door middel van een ketting, een metalen kabel of een vergelijkbare voorziening, zodat ze niet gemakkelijk kunnen worden weggenomen;
4° ze worden niet tentoongesteld samen met munitie die ze kunnen afvuren en ze zijn niet ogenblikkelijk toegankelijk samen met die munitie.

Art. 13. Tijdens zijn onderhoud wordt een vuurwapen binnen de volgende veiligheidsvoorwaarden gehanteerd :
1° het ongeladen wapen wordt gedurende de hele hantering in een veilige richting gehouden;
2° het magazijn of de lader wordt leeggemaakt;
3° de trekker wordt alleen overgehaald als het wapen in een veilige richting wijst.

Art. 14. Artikel 8 van dit besluit is van toepassing op particulieren.
((Art. 8. Onverminderd artikel 300 van het hierboven genoemde koninklijk besluit van 23 september 1958, dient ieder persoon bedoeld in [artikel 4] die het slachtoffer is van diefstal van vuurwapens, losse onderdelen, munitie, registers of documenten met betrekking daartoe, hiervan onverwijld aangifte te doen bij een politiedienst en deze binnen 48 uur precieze gegevens te verstrekken over de aard van de gestolen zaken. 
Ditzelfde geldt in geval van poging tot diefstal. (eerste lid gewijzigd door art. 7 KB 14.IV.2009))

Art. 15. Een particulier mag een vergunningsplichtig wapen alleen vervoeren als de volgende voorwaarden worden nageleefd :
1° het wapen is ongeladen en de vervoerde magazijnen zijn leeg;
2° het wapen is onbruikbaar gemaakt door een veiligheidsslot of door het wegnemen van een voor zijn werking essentieel onderdeel;
3° het wapen wordt buiten het zicht en buiten handbereik vervoerd, in een geschikte en slotvaste koffer of etui;
4° de munitie wordt veilig verpakt vervoerd in een geschikte en slotvaste koffer of etui;
5° als het vervoer met de wagen gebeurt, worden de koffers of de etuis met het wapen en de munitie vervoerd in de slotvaste koffer van het voertuig. Deze bepaling is niet van toepassing op het jachtterrein;
6° het voertuig blijft niet zonder toezicht achter

van oud naar nieuw

 

Op 1 maart jongstleden gaf Marc Gyssels de secretarisfakkel over aan Johan Wackenier.

Marc hield het vuur vele jaren brandend en stond steeds met volle overgave en plezier klaar om iedereen te helpen met vragen, papieren enz....

Het woord "problemen" staat niet in Marc's woordenboek. "Oplossingen" daarentegen twee keer ......

We houden er aan om hem zeer gemeend een zeer hoorbaar "dank je wel" te zeggen en weten dat we nog steeds op hem kunnen rekenen. BEDANKT MARC !!!

Hieronder zie je Marc aan de zijde van de nieuwe secretaris. Ook hier houden we eraan om Johan alle succes toe te wensen. Vanaf heden kan men dus bij hem terecht. 

Jullie Leffe en Duvel staan klaar

 

alt

Nieuwpoortse Wapensportkring vzw, Sluizen 1, 8620 Nieuwpoort ©2018